Regulamin szkoleń

1. REGULAMIN SZKOLEŃ FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wraz z jego załącznikami, w tym Procedurą realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień oraz zobowiązany jest do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu jego zdrowia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 2. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

 3. Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w recepcji Klubu Strefa Ruchu ul. Lubańska 9A; 59-900 Zgorzelec. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.

 4. Wypełnienie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS reprezentowanym przez Martę Jaworską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIT LADY MARTA JAWORSKA; ul. Lubańska 9A; 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151959689, e-mail: kontakt@strefaruchu.com, tel: 784524568.

2. REGULACJE FINANSOWE/REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS l, uczestnik ma obowiązek dokonania płatności w dniu złożenia formularza całości lub części (raty) kwoty za szkolenie.

 2. Wypełnienie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wiąże się uzyskaniem przez uczestnika dostępu do określonego szkolenia, i dostępu do materiałów szkoleniowych dotyczących wybranego szkolenia.

 3. Brak uiszczenia wpłaty oznacza jednoznaczną rezygnację z udziału w szkoleniu.

 1. W przypadku, gdy dane szkolenie zostanie przesunięte na inny termin lub odwołane przez FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS, uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty.

 1. Wszelkie prośby dotyczące zmian szkoleń/terminów oraz innych ustaleń należy zgłaszać w recepcji FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS.

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z organizatorem.

 2. W opłacie za szkolenia zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.

 3. Za wystawienie duplikatu certyfikatu lub certyfikatu w j. angielskim pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS świadczy usługi w postaci organizacji szkoleń, składających się z określonej każdorazowo przy danym szkoleniu liczby zajęć o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym dla uczestników, prowadzonych przez szkoleniowców zatrudnianych przez FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS składające się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia.

 1. FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS dokłada wszelkich starań, aby liczba uczestników na szkoleniu zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS. Więcej na temat ograniczeń liczby osób na zajęciach w Procedurze realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.

 1. Uczestnik szkolenia powinien każdorazowo zgłosić się w recepcji przed szkoleniem w celu weryfikacji swojej tożsamości i odhaczenia się na liście obecności.

 2. FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Organizatora. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).

 3. Dział organizacji szkoleń udziela odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.

 4. Uczestnik może skorzystać jednocześnie tylko z jednej oferty promocyjnej (promocje nie łączą się).

 5. Materiały szkoleniowe są dostępne w wersji papierowej. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

 6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS. W przypadku naruszenia tego postanowienia FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS przekraczają wysokość kary umownej.

 7. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione. FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych.

 8. FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych.

 9. Według aktualnego regulaminu FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS na egzaminie obowiązuje skala ocen od 1.0 (niedostateczny) do 5.0 (bardzo dobry), z wykluczeniem oceny 2.0 (dopuszczający).

 10. Przebywanie w sali jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą szkoleniowca lub innego pracownika FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS.

 11. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu. Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, szkoleniowców lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Na osoby trzecie, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu placówki za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS.

 12. FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących uczestnikami szkoleń ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS, teren FIT LADY PROFESJONALNE SZKOLENIA FITNESS (hol, recepcja, sale) będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Fit Lady Profesjonalne Szkolenia Fitness wraz ze wszystkimi Załącznikami, zostały mi one doręczone zgodnie z art. 384 k.c., zrozumiałem/łam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

………………………………

data i czytelny podpis

Czytaj więcej


SAUNA

Wszyscy Klubowicze mogą już korzystać z obiecanej Sauny:) bez dodatkowych opłat!!

Sauny są dwie: damska i męska. Wszystko dla waszego komfortu:)

Nie jesteś Klubowiczem? Wejście jednorazowe zapewni Ci trening i możliwość przebywania w saunie:)

Czekamy na Was!

Czytaj więcej