Regulamin

I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia i korzystania z usług obowiązujące Klientów i Członków Klubu Fitness Strefa Ruchu [dalej jako: „Klub”, „SR”] położonego w Zgorzelcu (59-900) przy ul. Lubańskiej 9A.
2. Właścicielem Klubu jest Marta Jaworska prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą FIT LADY Marta Jaworska z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 9A, NIP: 6151959689, REGON: 021932552, i dalszymi danymi kontaktowymi:
tel. 784 524 568
e-mail: kontakt@strefaruchu.com
Konto bankowe: ING Bank Śląski 90 1050 1520 1000 0090 3072 2681


II. Definicje
Poniższe pojęcia zapisane w Regulaminie z tzw. „dużej” litery mają znaczenie niżej wskazane:
1. Dział Obsługi Klienta – dział obsługi SR, znajdujący się przy w Zgorzelcu (59-900) przy ul. Lubańskiej 9A, tel. 784 524 568, e-mail: kontakt@strefaruchu.com.
2. Cennik – dokument regulujący wysokość Opłat i rodzaje Karnetów obowiązujących w Klubie, stanowiący integralną część Regulaminu.
3. Członek Klubu – osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą Umowę Członkowską bądź osoba fizyczna objęta Umową Członkowską zawartą przez Usługodawcę w podmiotem trzecim.
4. Formularz Aplikacyjny – dokument poświadczający warunki Umowy Członkowskiej nieokreślone w Regulaminie.
5. Karnet- umowa zawierana między Usługodawcą a Klientem w przedmiocie korzystania przez Klienta z konkretnej usługi/ usług SR, której integralną część stanowi Regulamin. Rodzaje Karnetów określa Cennik.
6. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, korzystająca z usług SR na podstawie Karnetu przewidującego jednokrotne skorzystanie z Klubu lub Karnetu na 1 miesiąc oraz osoba fizyczna zainteresowana usługami Klubu.
7. Klub – Klub Fitness Strefa Ruchu położony przy ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec, prowadzony przez Usługodawcę, otwarty w godzinach wskazanych w harmonogramie znajdującym się na terenie Klubu.
8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Opłaty – ceny obowiązujące za usługi Klubu, regulowane Cennikiem.
10. Regulamin – niniejszy Regulamin Stefy Ruchu.
11. Składki Członkowskie – Opłaty jakie zobowiązany jest ponosić Członek Klubu.
12. SR- Klub Fitness Strefa Ruchu położony przy ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec, prowadzony przez Usługodawcę, otwarty w godzinach wskazanych w harmonogramie znajdujących się na terenie Klubu.
13. Umowa – Karnet bez Umowy Członkowskiej lub Umowa Członkowska.
14. Umowa Członkowska – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Członkiem Klubu na czas oznaczony lub nieoznaczony, której przedmiotem jest zapewnienie przez Klub Członkowi Klubu możliwości korzystania z wybranych usług SR, zgodnie z rodzajem Karnetu, z zachowaniem poniższych zasad Regulaminu i umowy, a także umowa zawarta przez Usługodawcę z podmiotem trzecim obejmująca członkostwo większej ilości osób fizycznych, w obu wypadkach na umowę składa się Regulamin i Formularz Aplikacyjny.
15. Usługodawca – Marta Jaworska prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą FIT LADY Marta Jaworska z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 9A, NIP: 6151959689, REGON: 021932552,
tel. 784 524 568, e-mail: kontakt@strefaruchu.com
16. Zajęcia Fitness – zajęcia przewidziane w Cenniku Klubu, z ograniczoną ilością miejsc, wymagające rezerwacji, inne niż siłownia.


III. Warunki ogólne
1. Usługodawca prowadzi Klub Fitness Strefa Ruchu dla Członków Klubu oraz Klientów.
2. Umowa z Klientem zawierana jest w dacie opłacenia przez Klienta Karnetu.
3. Umowa Członkowska zawierana jest w dacie jej podpisania przez Usługodawcę i Członka Klubu oraz opłacenia Składki Członkowskiej za pierwszy okres rozliczeniowy.
4. Regulamin stanowi integralną część Karnetu oraz Umowy Członkowskiej.
5. W przypadku gdy Regulamin w poniższych postanowieniach posługuje się pojęciem SR i Klub zależy przez to rozumieć również Usługodawcę.
6. Poniższe postanowienia Regulaminu dotyczące Członka Klubu mają zastosowanie również do Klienta.
7. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie.
8. Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może być przekazane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Klubu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Każdy Członek Klubu, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł, otrzymuje kartę członkowską. W przypadku utraty karty, nowa zostanie wydana na życzenie Członka Klubu za opłatą w wysokości 20 zł.
10. Udostępnienie karty członkowskiej osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje nałożeniem na Członka Klubu kary umownej w wysokości 250 zł.
11. Korzystanie z Klubu jest możliwe po uprzednim przedstawieniu Karnetu, Umowy Członkowskiej lub karty członkowskiej, które należy okazać każdorazowo przy wejściu do Klubu. Wejście do Klubu bez okazania tych dokumentów jest niemożliwe. Obsługa SR uprawniona jest do żądania okazania dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu) w celu identyfikacji Członka Klubu, na co Członek Klubu wyraża zgodę.
12. Opłaty z tytułu Umowy Członkowskiej i Karnetu nie uwzględniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13. Klub może cedować prawa płynące z Umowy podmiotom trzecim, a także zlecać podmiotom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na co Członek Klubu wyraża zgodę. Członek Klubu przez zawarcie Umowy wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich wierzytelności Klubu wobec niego na podmiot trzeci.
14. SR zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.


IV. Opłaty
1. Wysokość opłat obowiązujących w Klubie reguluje Cennik.
2. Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty Składek Członkowskich w kwocie i terminie wskazanym w Umowie. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go z wnoszenia Składek Członkowskich.
3. Opłaty mogą być uiszczane na rzecz Klubu w formie: polecenia zapłaty, płatności jednorazowej, opłaty miesięcznej, płatności z góry, za pomocą gotówki, karty płatniczej, przelewu na rachunek bankowy Klubu. W przypadku płatności przelewem Klub prosi o wskazanie w tytule przelewu danych osobowych Członka Klubu oraz numeru karty członkowskiej.
4. Do korzystania z Klubu uprawnieni są wyłącznie Członkowie Klubu, którzy nie opóźniają się z zapłatą Składki Członkowskiej powyżej 5 dni oraz Klienci, którzy zapłacili za Karnet.
5. W przypadku opóźnienia w płatności Członka Klubu przekraczającego 5 dni, Klub może zawiesić członkostwo w Klubie, po uprzednim upomnieniu Członka Klubu i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapłatę. W okresie zawieszenia zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członka Klubu. Okres zawieszenia nie powoduje wydłużenia Umowy Członkowskiej i nie zwalnia z obowiązku ponoszenia całości Opłat przez Członka Klubu. Zawieszenie ustaje z datą zapłaty na rzecz Klubu całości zaległości Członka Klubu.
6. Przy płatności w formie polecenia zapłaty Klub może naliczyć dodatkową opłatę z tytułu niemożności pobrania opłaty za Karnet w terminie, z konta bankowego Klubowicza.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę wpłaty gotówki lub obciążenia rachunku bankowego Klubu.
8. Płatności za Karnet na czas oznaczony, za cały okres trwania umowy nie podlegają zwrotowi. Wszelkie roszczenia
będą rozpatrywane indywidualnie.
9. Karnet „Pakiet Lojalnościowy”jest karnetem jednorazowym na okres 1 miesiąca z możliwością kontynuowania na
kolejny miesiąc z obniżoną ceną wg Cennika przy zachowaniu ciągłości trwania Karnetów.


V. Rozwiązanie umowy
1. Klub jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
1) Członek Klubu:
a) narusza postanowienia Umowy, w tym w szczególności postanowienia Regulaminu, mimo wcześniejszego upomnienia,
b) nie stosuje się do instrukcji SR, w tym personelu Klubu, mimo wcześniejszego upomnienia,
c) kontynuacja Umowy może zaszkodzić reputacji SR, w szczególności z powodu zachowania Członka Klubu niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub prawem,
d) opóźnia się z zapłatą Składki Członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,
2) Klub zakończy działalność.
2. W przypadku płatności z góry Umowa wygasa wraz z upływem opłaconego okresu, jeżeli Członek Klubu nie zdecyduje się na jej przedłużenie.
3. Umowy zawarte na czas oznaczony, inne niż Umowa wskazana w ustępie 2 powyżej, zostają automatycznie przedłużone na czas nieoznaczony, jeżeli Członek nie poinformuje pisemnie SR o braku woli jej kontynuowania, na co najmniej 1 miesiąc przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta.
4. Członek Klubu może wypowiedzieć umowę bez konkretnego powodu, zawartą na czas oznaczony, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, nie wcześniej niż po 3 miesiącach trwania umowy.
5. Członek Klubu może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku, gdy Klub rażąco narusza warunki Umowy i pomimo pisemnego wezwania z zakreślonym co najmniej 21 dniowym terminem na zaniechanie naruszeń, nie naprawia takiej sytuacji.
6. Klub dopuszcza możliwość przeniesienia praw i obowiązków z Umowy Członkowskiej z Członka Klubu na osobę trzecią.
7. Członek Klubu, który posiadł przeciwwskazania medyczne w czasie trwania umowy który nie chce wypowiadać Umowy, jest uprawniony do zawieszenia Umowy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Umowa w takim przypadku ulega automatycznemu wydłużeniu o okres trwania zawieszenia.
8. Wszelkie oświadczenia dotyczące Umowy Członkowskiej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności dotyczy to jej rozwiązania.
9. Rozwiązanie Karnetu miesięcznego  albo jednorazowego następuje w formie ustnej. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.

VI. Zasady bezpieczeństwa
1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą korzystać z Klubu po wyrażeniu pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego i zapoznaniu się przez niego z Regulaminem.
2. Z urządzeń Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby znające zasady prawidłowego i bezpiecznego ich używania. Na każde żądanie Członka Klubu Klub przedstawi mu te zasady. W przypadku wątpliwości co do zasad używania urządzeń Członek Klubu zobowiązany jest do kontaktu z personelem Klubu przed rozpoczęciem ich używania. Urządzenia SR mogą być wykorzystywane wyłącznie do ćwiczeń, do których są przeznaczone. Zabronione jest korzystanie z urządzeń w przypadku gdy nie zna się ich przeznaczenia i zasad używania. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku znajomości przeznaczenie urządzeń i zasad ich prawidłowego i bezpiecznego używania.
3. Członek Klubu zobowiązany jest zasięgnąć opinii lekarza w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań do korzystania z urządzeń i usług Klubu. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z istnieniem przeciwwskazań do korzystania z Klubu, chyba że powstały z winy Klubu.
4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed skorzystaniem z Zajęć Fitness lub siłowni.
5. Zabrania się zachowań wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz takich, które zakłócają pozostałym Członkom Klubu możliwość swobodnego i niekrępującego korzystania z Klubu.
6. Członkowie Klubu zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
7. Zabrania się wnoszenia do Klubu broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
8. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, używania środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz ich sprzedaży.
9. Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.
10. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
11. Instrukcje wydawane przez personel Klubu są wiążące dla Członków Klubu i muszą być bezwzględnie przestrzegane.
12. Hantle muszą być odkładane na podłogę lub przeznaczonego do tego miejsca, nie wolno opuszczać hantli z wysokości lub nimi rzucać.
13. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą – inne od tego, w którym Członek Klubu przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są klapki, baletki, ćwiczenie na boso, w skarpetach, w obuwiu innym niż sportowe – chyba, że personel zaleci inaczej.
14. W Klubie nie wolno trenować bez koszulki, w bieliźnie, czy tylko w biustonoszu sportowym.
15. Członkowie Klubu są zobowiązani do ćwiczenia w strojach sportowych używania ręczników w trakcie ćwiczeń, celem zapewnienia utrzymania urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.
16. Wnoszenie rzeczy osobistych na obszar ćwiczeń jest zabronione.
17. Za zawinioną dewastację Klubu, w szczególności przedmiotów lub urządzeń się w nim znajdujących Członek Klubu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.
18. Członkowie Klubu mogą korzystać z prywatnych trenerów personalnych tylko za zgodą Klubu i na zasadach obowiązujących w Klubie.
19. Zabronione jest przebywanie w Klubie przez osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków mających wpływ na koncentrację, krążenie krwi i metabolizm komórkowy lub środków uspokajających.
20. Wstęp na teren Klubu mają tylko Członkowie Klubu. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Członkami Klubu zostaną wyproszone z Klubu.
21. Rodzina i przyjaciele Członka Klubu, którzy nie są Członkami Klubu, mogą przebywać na terenie kawiarni SR. Dzieci rodziców, którzy korzystają z Klubu można pozostawić w „kąciku dziecka”. Klub nie zapewnia dozoru ani opieki na dziećmi pozostawionymi w „kąciku dziecka”.
22. Odsłuchiwanie muzyki na terenie Klubu, innej niż zapewniona przez Klub, jest dozwolone wyłącznie w słuchawkach. Zabrania się odsłuchiwania muzyki przez głośniki od komórki itp. urządzenia.
23. Zabronione jest wykonywanie zdjęć i filmów uwieczniających Członków Klubu bez ich zgody.
24. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym Regulaminu oraz instrukcji i wskazówek personelu Klubu.
25. Członek Klubu nie może prowadzić w Klubie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej bez uprzedniej zgody Klubu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


VII Przechowywanie rzeczy w Klubie
1. Członek Klubu może korzystać ze znajdujących się w Klubie szafek wyłącznie przez czas pobytu w Klubie.
2. W szafkach znajdujących się w Klubie rzeczy osobiste może przechowywać wyłącznie Członek Klubu. Zabronione jest przechowywanie w szafkach pieniędzy, wszelkich dokumentów i przedmiotów wartościowych.
3. Członek Klubu zobowiązany jest opróżnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki nieopróżnione mogą być otwierane na koniec dnia w celu ich opróżnienia.

VIII Zajęcia fitness
1. Ilość miejsc na zajęciach fitness jest ograniczona i uzależniona od rodzaju zajęć.
2. Członek Klubu zobowiązany jest dokonać rezerwacji na zajęcia fitness.
3. Rezerwacji można dokonać osobiście w Klubie, telefonicznie lub online przez profil klienta na witrynie internetowej http://strefaruchu.com/.
4. Rezerwacji należy dokonywać maksymalnie z 10-cio dniowym wyprzedzeniem.
5. Członek Klubu w przypadku przewidywanego niestawiennictwa na zarezerwowane zajęcia jest zobowiązany odwołać rezerwację w sposób wskazany w ustępie 3 powyżej. W przypadku niewykonania tego obowiązku Klub jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku.
6. Klub uprawniony jest do zmiany osób trenerów.


IX. Reklamacje i uwagi
1. Reklamacje i uwagi dotyczące działania Klubu Członek Klubu może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy: FIT LADY Marta Jaworska, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 9A, albo w Dziale Obsługi Klienta, bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: kontakt@strefaruchu.com.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Klub odpowiada za nieprzestrzeganie swoich obowiązków określonych w Regulaminie i Umowie.
4. Klub rekomenduje, ale nie wymaga, zamieszczenia przez Członka Klubu w opisie reklamacji szczegółów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości, takich jak:
1/ rodzaj (opis) stwierdzonej nieprawidłowości,
2/ sposób wykrycia nieprawidłowości,
3/ data wykrycia nieprawidłowości,
4/ żądania Członka Klubu w przedmiocie rozpoznania reklamacji.
5/ podanie danych kontaktowych Członka Klubu.
5. Szczegółowo uprawnienia Członka Klubu z tytułu reklamacji określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).


X. Zmiany Regulaminu
1. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
1/ zmiana zakresu i terminu świadczonych usług,
2/ zmiana trenerów/instruktorów,
3/ zmiana sposobów płatności,
4/ zmiany rodzajów Karnetów,
5/ zmian wymogów bezpieczeństwa czy przepisów prawa.
2. Zmieniony Regulamin wiąże Członka Klubu, jeżeli Członek Klubu został powiadomiony o zmianach przed ich wejściem w życie i nie wypowiedział umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia o zmianie.


XI. Pozostałe warunki
1. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo do monitorowania SR przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 30 (trzydzieści) minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
3. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, niewchodzące w zakres Członkostwa, są określone w Cenniku.
4. Klub nie zapewnia miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez SR utrudnienia związane z przerwą w dostawie mediów, awarie sprzętu albo urządzeń znajdujących się w Klubie.
6. Klub jest otwarty według harmonogramu zamieszczonego na jego terenie.
7. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu, a niezawartych w niniejszym Regulaminie, w szczególności przepisów przeciwpożarowych.
8. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje personel Klubu.
9. W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamknięcia wybranych obiektów Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania.
10. W sytuacji, gdy harmonogram godziny otwarcia Klubu ulegnie zmianom, Klub poinformuje o tym Członków Klubu z wyprzedzeniem.
11. Członek Klubu jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić SR o zmianie danych osobowych i adresowych, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
12. Umowy zawierane są w języku polskim.
13. Prawem właściwym dla zawieranych umów jest prawo polskie.
14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami).